Schoolkosten

Als uw kind naar school gaat, dan kost dat u als ouder/verzorger aardig wat geld. Denk aan kosten voor schrijfgerei en schriften, een schooltas, gymkleding en de huur van een kluisje. Daarnaast zijn er vaak kosten voor bijvoorbeeld een schoolkamp, schoolreisje of excursie. Meestal brengt de school ook een ‘vrijwillige ouderbijdrage’ in rekening. Hoe het precies zit met de kosten die de school aan de ouders in rekening kan brengen, kunt u hier lezen.

Deze schoolkosten kunnen soms behoorlijk hoog zijn. Misschien kunt u deze niet zomaar betalen. Wat kunt u dan doen?

Het volgende overzicht geldt alleen voor kinderen tot en met 17 jaar. Na die leeftijd kan Leergeld helaas geen ondersteuning bieden. Andere organisaties kunnen dat vaak wel. Kijk hier voor meer informatie.

 

Stap 1: ga naar uw gemeente

De gemeentes Hilversum en Wijdemeren hebben allebei financiële regelingen die u kunt gebruiken om schoolkosten van uw kinderen te betalen.

Woont u in Hilversum?

U kunt dan, als u aan de voorwaarden voldoet, gebruik maken van het Kindpakket. Het Kindpakket biedt onder meer een tegemoetkoming voor schoolkosten zoals:

 • de (vrijwillige) ouderbijdrage
 • schoolreisjes en excursies
 • pennen, mappen, schriften, enzovoort
 • schooltas, gymtas en gymkleding
 • huur kluisje

De hoogte van de vergoeding vanuit het Kindpakket verschilt per soort onderwijs. De genoemde bedragen zijn steeds maximale vergoedingen. Als de schoolkosten van uw kind lager zijn, krijgt u alleen de werkelijke kosten vergoed.

Omdat de gemeente dus moet weten wat de werkelijke kosten zijn, moet u de nota’s of prijsopgaven aan de gemeente kunnen laten zien. Als het om een schoolactiviteit zoals een excursie gaat, kunt u de school daar om verzoeken.

Basisonderwijs

Voor kinderen die naar de basisschool gaan, is 100 euro per kind per jaar beschikbaar. Voor het eindkamp van de basisschool (groep 8) komt daar nog 50 euro per kind bij.

Voorgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs bestaat uit alle soorten onderwijs die direct na de basisschool komen.
De regeling Kindpakket stelt voor kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan, 150 euro per kind per jaar beschikbaar.
Echter, voor leerlingen in hun eerste jaar van het voortgezet onderwijs is de maximale vergoeding hoger, namelijk 350 euro per kind. Daarnaast kan er nog 200 euro worden vergoed voor een introductiekamp of schoolreis.
In de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (4 havo, 5 vwo) is daarnaast eenmalig 500 euro per kind extra beschikbaar voor een meerdaagse schoolreis (of excursie of werkweek).

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

De vergoedingen voor mbo-leerlingen zijn hetzelfde als die voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Er is één uitzondering: in het eerste leerjaar is de maximale vergoeding 500 euro.

Computer

Kinderen die naar school gaan, hebben vanaf de bovenbouw van de basisschool een computer nodig. Het Kindpakket biedt hier ook een vergoeding voor.
Heeft u kinderen die in groep 6, 7 of 8 van het basisonderwijs zitten, of in het voortgezet onderwijs, of in het mbo? Dan kunt u via de regeling Kindpakket een vergoeding van 450 euro aanvragen voor de aanschaf van een computer. Dat kan een PC (desktop) zijn, een laptop of een tablet, inclusief toebehoren zoals een printer en aansluitkabels.

Deze computervergoeding kan één keer per 5 jaar worden aangevraagd. Heeft u een gezin met meerdere schoolgaande kinderen? Voor elk van uw kinderen kunt u een aanvraag doen.

Het bedrag van 450 euro is het maximale bedrag dat wordt vergoed. Is de computer goedkoper, dan krijgt u het werkelijke aanschafbedrag vergoed. Is hij duurder, dan betaalt u het verschil zelf bij. U moet met de aankoopbon kunnen bewijzen wat de computer gekost heeft.

Fiets

Uw schoolgaande kind heeft natuurlijk een fiets nodig. Het Kindpakket heeft ook daar een tegemoetkoming voor:

 • Heeft u een kind in groep 3 van de basisschool, dan kunt u een vergoeding van 100 euro voor aanschaf van een fiets aanvragen.
 • Heeft u in groep 8 van de basisschool of het eerste jaar van het voortgezet onderwijs, dan kunt u u een vergoeding van 300 euro voor aanschaf van een fiets aanvragen.
  Ook hier gaat het om maximale bedragen. U moet met de aankoopbon kunnen bewijzen wat u voor de fiets betaald heeft.

Er is meer!

Het Kindpakket kent nog meer vergoedingen. Er zijn bijvoorbeeld ook vergoedingen voor een identiteitskaart (kinderen van 14 jaar en ouder hebben die nodig), en voor een zwemdiploma. Ook voor kosten voor baby’s, peuters en kleuters bestaan er vergoedingen.

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van het Kindpakket, kijk dan op de website van de gemeente Hilversum. Daar vindt u meer informatie en kunt u een aanvraag indienen.

Woont u in Wijdemeren?

U kunt dan, als u aan de voorwaarden voldoet, gebruik maken van de volgende regelingen.

 1. Declaratiefonds kindertoeslag. De gemeente Wijdemeren heeft een Declaratiefonds kindertoeslag. Hierop kunt u een beroep doen voor zowel schoolbenodigdheden, schoolreisjes als bijvoorbeeld een internetabonnement. Aanvragen is mogelijk voor kinderen onder 18 jaar, en het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm. Voor een kind op de basisschool kan maximaal 200 euro per jaar worden toegekend, voor een kind in het voortgezet onderwijs maximaal 400 euro per jaar.
 2. Declaratiefonds computervergoeding. Heeft u een schoolgaand kind dat in groep 3 of hoger zit, dan kunt u een beroep doen op het Declaratiefonds computervergoeding. Het maximaal vergoede bedrag is 450 euro.

Voor meer informatie, en een link naar het aanvraagformulier: klik hier.

 

Stap 2: ga naar de school

De meeste scholen in Hilversum en Wijdemeren hebben regelingen voor ouders die de algemene en bijkomende schoolkosten moeilijk of niet kunnen betalen. Er bestaan twee soorten regeling:

 1. een betalingsregeling. U kunt dan de kosten voor bijvoorbeeld een excursie gespreid betalen.
 2. een kwijtscheldingsregeling. U betaalt dergelijke kosten dan helemaal niet.

Heeft u bij Stap 1 (dus bij uw gemeente) geen resultaat kunnen boeken, of zijn er dan nog steeds kosten die u niet kunt betalen, dan kunt u hiervan gebruikmaken.

De regelingen verschillen per school. De school vraagt altijd van u om aan te tonen dat u deze kosten moeilijk of niet kunt betalen. Wilt u weten wat de school u in rekening brengt als uw kind daarop zit, en welke financiële regelingen de school eventueel kent? U kunt dan het beste eerst de informatiegids (ook studiegids genoemd, of schoolgids) van de school bekijken. Deze kunt u vinden via de website van de school. Komt u er dan niet uit, dan kunt u bellen met de school.

Verder is het goed om dit te weten. Ouderbijdragen zijn in principe altijd vrijwillig. In de wet staat namelijk dat scholen alle leerlingen moeten laten deelnemen aan het onderwijsprogramma, dus ook leerlingen van wie de ouders geen bijdrage betalen.

 

Stap 3: doe een aanvraag bij Leergeld

Heeft u bij stap 1 (dus via de gemeente) en stap 2 (dus via de school) nog steeds geen of te weinig resultaat kunnen boeken, dan kunt u soms een vergoeding krijgen van Leergeld Hilversum-Wijdemeren. Deze bijdrage is maximaal 250 euro per schooljaar.

Heeft u meerdere kinderen met hoge schoolkosten? Dan kunt u voor elk kind zo’n aanvraag doen. Maar bij bijvoorbeeld een aanvraag voor een computer, zal Leergeld in principe voor een gezinsoplossing kiezen, en dus maximaal één computer per gezin toewijzen.

Aanvragen

Let u bij een aanvraag bij Leergeld op de volgende zaken:

 1. Vraag op tijd aan. Dat wil zeggen: minimaal 1 maand voor aanvang van het nieuwe schooljaar. De datum waarop het schooljaar begint, staat vermeld op de website van de school en/of in de schoolgids (deze kunt u ook vinden op de website van de school).
 2. Een aanvraag moet altijd schriftelijk worden ingediend.
 3. Als u een aanvraag bij ons doet, dan zullen wij zo nodig onderzoek en navraag doen naar de uitkomsten van de stappen 1 en 2. We kunnen u dan vragen naar bewijsstukken, zoals afwijzingen.
 4. Ook als Leergeld uw aanvraag toekent, dan maken we in principe geen geld aan u over. We betalen het toegekende bedrag rechtstreeks aan de school op basis van een door de school ondertekende factuur.
Deel deze pagina: