ANBI-informatie

Vanaf 2014 is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) verplicht een aantal gegevens op haar website te publiceren.

De stichting is onder nummer 54641616 ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland. Haar RSIN is 851383464. Het postadres van de stichting is Postbus 2512, 1200 CM Hilversum.

Het primaire doel van de stichting is het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van schoolgaande kinderen/jongeren, in principe in de leeftijd van vier tot achttien jaar, uit gezinnen, voor wie overheidsvoorzieningen uitgeput, niet toereikend dan wel niet beschikbaar zijn en die niet in staat zijn uit eigen middelen hun kinderen normaal te laten participeren binnen het onderwijs en/of in het sociaal maatschappelijk leven op en rond school. Het verzorgingsgebied van de stichting omvat in principe de gemeenten Hilversum en Wijdemeren.

De samenstelling van het bestuur is hier te vinden. De uitvoering van de werkzaamheden wordt gecoördineerd door mevrouw S. Akcicek die een team van intermediairs (die om privacyredenen anoniem blijven) aanstuurt. Bestuurders en intermediairs ontvangen (behalve gemaakte onkosten) geen vergoeding voor hun werkzaamheden – het is strikt vrijwilligerswerk. De coördinator is voor 15 uur per week in loondienst en wordt beloond volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Het beleidsplan van de stichting laat zich op hoofdlijnen als volgt samenvatten: het werven van liefst structurele financiële middelen bij (zo veel mogelijk lokale) ondernemers, particulieren en instellingen om met die middelen tot de doelgroep behorende kinderen/jongeren te ondersteunen op het gebied van onderwijs, sport en/of cultuur. Daarmee samenhangend maar secundair werkt de stichting aan bewustwording van aard en omvang van de problematiek bij het algemeen publiek en (gemeentelijke) instellingen. Het beleidsplan 2021-2024 vindt u hier.

Hieronder treft u de tot nu toe uitgebrachte jaarverslagen aan:

 

Deel deze pagina: